Razem

Możemy pomóc

innym!

spolecznemazowsze.pl

O Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja

Celami naszej organizacji są:

Inicjowanie i podejmowanie działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży, poprzez:  Przekazywanie wiedzy z dziedzin nauki szkolnej w formach edukacji pozaszkolnej Pobudzanie i wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej dzieci i młodzieży, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób młodych, szczególnie pochodzących z terenów wiejskich i małych miejscowości

Inicjowanie i podejmowanie działań wspierających aktywizację osób starszych, poprzez: Propagowanie idei uczenia się przez całe życie wśród przedstawicieli środowisk seniorskich  Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, poprzez zwiększanie ich kompetencji uniwersalnych i społecznych

Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prosportowych poprzez: Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej  Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży a także osób dorosłych

Inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do rozwoju sektora pozarządowego